SPORT WE SYÝAHAT

Şweýsariýa Gyşky Olimpiýa oýunlaryna dalaşgär

Şweýsariýa Olimpiýa komiteti 2030-njy ýylda gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek mümkinçiligini öwrenýär. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, Şweýsariýa Olimpiýa oýunlaryny bir şäherde geçirmek konsepsiýasyndan ýüz öwrüp, oýunlary ýurduň dürli şäherlerinde geçirmegi meýilleşdirýär. Holding şertlerini gözden geçirmek 2023-nji ýylyň noýabr aýyna çenli tamamlanmalydyr. Şeýle hem ilatyň arasynda sorag geçiriler we şweýsariýalylaryň täze konsepsiýa nähili garaýandyklary barada hasabat hödürlener.

«AZERTAJ»-yň habaryna görä, indiki gyşky Olimpiýa oýunlary Italiýanyň Milan we Kortina d’Ampesso şäherlerinde geçiriler. Oýunlary 2026-njy ýylyň 6-njy fewralyndan 22-nji fewraly aralygynda geçirmek meýilleşdirilendir.

Maglumat üçin Şweýsariýa 1928-nji we 1948-nji ýyllarda iki gezek gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirdi. Oýunlar Sankt-Moris şäherinde geçirilipdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: