JEMGYÝET

Sugunyň täze görnüşi tapyldy

Alymlar geçiren ylmy barlaglarynyň dowamynda sugunlaryň täze görnüşiniň bardygyny anykladylar. Olar Perunyň endemiki jandarlarynyň sanawyna goşuldy.

Ylmy dilde «Pudelle carlae» diýlip atlandyrylan sugunlar beýleki görnüşlerden bedeniniň kiçidigi, aýaklarynyň gysgadygy bilen tapawutlanýarlar. Gyrymsy agaçly tokaýlyklar, jeňňellikler, otluk ýerler bu ürkek sugunlara ýaşamaga we özlerini goramaga ýaramly çäk hasaplanylýar. Olaryň boýy 35 santimetre, agramy bolsa, ortaça, 3 — 6 kilograma ýetýär.

Alymlar bu sugunlaryň sanyny köpeltmek maksady bilen olary Rio-Abiseo milli seýilgähinde we Pui-Pui goraghanasynda gözegçilik astyna aldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: