MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Şu gün Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Döwlet Baýdagynyň gününi belleýärler  

Şu gün Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Döwlet Baýdagynyň gününi belleýärler. Lebap welaýatynda hem goşa baýramyň şanyna dabaraly çäreler guraldy.

Ertir irden Türkmenabat şäheriniň Baýdak meýdançasynda welaýat we şäher häkimlikleriniň, ýaşuly nesliň, kärhanalaryň, edaralaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ýygnandylar. Orkestr Türkmenistanyň Döwlet Senasynyň ýerine ýetirip duran wagty Ýaşy tug ýokary galdyryldy we ol sazyň tamamlanmagy bilen ýokarky nokada ýetdi. Soňra çykyş edenler döwletiň durmuşynda Konstitusiýanyň we Döwlet Baýdagynyň tutýan orny barada gürrüň etdiler.

Bu ýerde welaýatyň sungat işgärleriniň konserti boldy. Meşhur aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde Döwlet Baýdagyny, ýurduň ykdysadyýetdäki, bilim, medeniýet we beýleki ulgamlardaky ýeten sepgitlerini wasp edýän aýdymlar belentden ýaňlandy. Tansçylaryň çykyşlary hem bu ýere aýratyn öwüşgin berdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: