SPORT WE SYÝAHAT

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi  

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Dänew, Çärjew, Saýat, Köýtendag, Hojambaz we Halaç etraplaryndan türgenler gatnaşdylar.

Türgenleriň 103-si welaýatyň çempiony diýen ady almak ugrunda göreşdiler. Olaryň 51-si oglanlardyr we 52-si gyzlardyr. Şahsy görnüşde oglanlaryň arasynda Dänew etrabyndan gelen Meýlis Ýusupow birinji, Resul Roznazarow ikinji orny eýelediler. Üçünji orna Türkmenabat şäherinden Maksutjan Batyrow mynasyp boldy. Gyzlaryň arasynda dänewli Gözel Gylyjowa birinji, türkmenabatly Aýşat Atajanowa ikinji we dänewli Manzura Bahramjanowa üçünji orny eýelediler. Toparlaýyn görnüşde oglanlaryň arasynda Dänew etraby birinji, Türkmenabat şäjheri ikinji we Köýtendag etraby üçünji orny eýelediler. Gyzlaryň arasynda geçirilen duşuşyklaryň netijeleri boýunça Türkmenabat şäheri birinji, Köýtendag etraby ikinji we Dänew etraby üçünji orunlara mynasyp boldular. Jübütleýin görnüşde oglanlaryň arasynda birinji we ikinji orunlar dänewli türgenleriň, üçünji türkmenabatly türgenleriň paýyna düşdi. Gyzlaryň oýunlaryndan soň netijelere tersine boldy. Türkmenabatly türgenler birinji we ikinji, dänewli türgenler üçünji orny eýelediler. Garyşyhk görnüşinde bolsa Dänew etrabynda gelen türgenler birinji we üçünji, Türkmenabat şäheriniň türgenleri ikinji orna mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: