Türkmenabat şäheriniň 5-nji sport mekdebi sport gimnastikasy boýunça türgenleşikleri geçmäge ýöriteleşdirilen. Bu häzirki zaman sport mekdebi 2011-nji ýylda ulanylmaga tabşyrylypdy. Onda mugallym-tälimçileriň onusy zähmet çekýär. Ýigrimi dokuz toparda üç ýüz sekiz türgen türgenleşýär.

Sport gimnastikasy Lebap welaýatynda sportuň ýaýran görnüşleriniň biridir. Şonuň üçin hem, türgenleri taýýarlamak boýunça däpleriň emele gelendigi tebigydyr. Lebap welaýatynda sport gimnastikasy boýunça türgenleşikler 1962-nji ýylda geçirilip başlandy. Geçen elli ýedi ýylyň dowamynda tälimçiler dürli ýaşdaky türgenleri dürli derejedäki ýaryşlara taýýarlamakda uly tejribe topladylar.

Mekdebe ýedi, sekiz ýaşlaryndaky çagalary kabul edýärler. Türgenleşikleriň rejesi okuwçylara amatly bolar ýaly edilip düzülipdir. Birinji çalşykda okaýanlar günüň ikinji ýarymynda, ikinji çalşykda okaýanlar bolsa günüň birinji ýarymynda türgenleşik geçýärler. Mekdep dersleri boýunça gowy ýetişik gazanmagy türgenleriň ählisinden hem talap edýärler.

Mekdepde ýokary derejede türgenleşik geçmek üçin ähli şertler döredilen. Müdir, onuň orunbasarlary we mugallym-tälimçiler guramaçylyk we usulyýet işlerini alyp barmak, türgenleşiklere taýýarlyk görmek üçin otaglar bölünip berlipdir. Lukmançylyk otagynda gerek ýagdaýynda ilkinji lukmançylyk kömegi berilýär, gözegçilik geçirilýär, mugallym-tälimçilere we türgenlere saglyk we sanitar talaplary berjaý etmek boýunça maslahatlary berýärler.

Mekdep dünýäniň iň gowy önüm öndürijileriniň çykarýan sport enjamlary bilen üpjün edilipdir. Bu bolsa tälimçilere öz işini ýokary netijeleri gazanmaga gönükdirmäge giň mümkinçilikleri açýar.

Geýim çalşylýan ýer, duş otagy türgenler üçin hem, tälimçiler üçin hem amatly şertleri döredýär. Türgenleşik geçilýän zalda bolsa diňe türgenleşikler däl-de ,dürli derejedäki ýaryşlar, şol sanda ýurduň çempionaty hem geçirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: