SPORT WE SYÝAHAT

Sport gimnastikasy boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 5-nji sport mekdebinde sport gimnastikasy boýunça welaýat birinjiligi geçirildi. Ýaryşlar sport ussatlygyna dalaşgär hem-de sport ussady derejesi berlen türgenleriň arasynda aýry-aýrylykda guraldy.

Sport ussatlygyna dalaşgär gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda Arzuw Kuwwatowa taý tapylmady. Ol owadan we sazlaşykly hereketleri bilen bäsdeşleriniň ählisinden köp utuk ýygnamagy başardy. Şu ýaryşda Gülbahar Seýitberdiýewa ikinji, Gülnara Jumaýewa bolsa üçünji orunlary eýelediler.

Sport ussady derejesine mynasyp bolan oglanlaryň arasyndaky ýaryş Muhammet Rozyýewiň we Nazar Döwletowyň ýeňişleri bilen tamamlandy. Ýeňiş gazanan türgenleriň ählisi ýaryşyň geçirilen ýerinde Ý.Kurbanow, K.Açylow, Z.Saparowa, G.Şükürowa ýaly tejribeli tälimçilerden tälim alýar. Welaýat birinjiliginiň ýeňijileri indi döwlet derejesindäki ýaryşa taýýarlyk görýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: