«Sekiz aşyk zenan» Aşgabadyň rus drama teatryna «gaýdyp geler»

A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatrynyň sahnasyna fransuz dramaturgy Rober Tomyň pýesasynyň motiwleriniň esasynda goýlan «Sekiz aşyk zenan» spektakly «gaýdyp geler».

Bu pýesa teatryň repertuarynda ozal hem bardy. Ol köne görnüşiniň üýtgedilen görnüşinde dolanyp geler.

2002-nji ýylda Fransua Ozon Rober Tomuň «Sekiz zenan» pýesasynyň esasynda baş rollarda Katrin Denew we Fani Ardan bilen ady bir sazly film surata düşürdi. Pýesany türkmenistanly awtorlar — Türkmenistanyň at gazanan artistkasy, režissýor O.Wolkowa we çeper goýujy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri G.Şiçanina dagylar goýdular. «Turkmenportal.com»-yň ýazmagyna görä, olar eseri düýpli üýtgetmändirler, ýöne oňa özboluşly öwüşgin çaýypdyrlar.

Adblock
detector