SPORT WE SYÝAHAT

Saýatda mekdep okuwçylarynyň arasynda woleýbol ýaryşy geçirildi

Saýat etrabyndaky 9-njy orta mekdebiň sport zaly bu gezek etrabyň orta mekdepleriniň okuwçylaryndan düzülen toparlaryň türgenleriniň ygtyýaryna berildi. Bu ýerde oglanlaryň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Bäsleşik ilki zonalar boýunça geçirilip, olarda öňe saýlanan toparlar jemleýji tapgyrda duşuşdylar. Ýiti bäsdeşlik ýagdaýynda geçen ýaryşda etrabymyzdaky 6-njy orta mekdebiň topary ýeňiji boldy. Topary ýaryşa mekdebiň bedenterbiýe mugallymy Polat Tyllaýew taýýarlady. 51-nji orta mekdebiň topary ikinji orna mynasyp boldy. Üçünji orny bolsa bedenterbiýe mugallymy Lebap Baýramow tarapyndan tälim berilýän 47-nji orta mekdebiň topary eýeledi.

Ýaryşda üstünlikli çykyş eden toparlara «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy.

Bu bäsleşikde aýry-aýry türgenler özleriniň ýokary ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Olaryň arasynda Tirkiş Annamyradow, Yhlas Hanyýew, Arslan Hemraýew we beýlekiler bar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: