SPORT WE SYÝAHAT

Saýatda adaty karate boýunça welaýat birinjiligi geçirildi

 Saýat etrabynda adaty karate boýunça ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen welaýatyň birinjiligi Türkmenabat şäherinden we etraplardan sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýan türgenleriň 100-den gowragyny özünde jemledi.

 Şolaryň 70-si şu sport mekdebiň tälimçi-mugallymy Röwşen Hudaýbergenowyň şägirtleridir.

 Ýaryş 6 ýaşdan başlap, 17 ýaşa çenli türgenleriň arasynda adaty karateniň kata, kumite görnüşleri we şahsy tutluşyklar boýunça geçirildi.

 Ýaryşda mekdebiň türgenleri öňdäki orunlaryň 51-sini gazanyp, toparlaýyn hasapda hem birinji orna mynasyp boldular.

 Häzirki günlerde bolsa olar tejribeli tälimçiniň ýolbaşçylygynda ýurt we halkara derejeli ýaryşlara taýýarlyk görýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: