Sahnada — Şekspiriň «Nadaranyň nogtalanyşy»

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Wilýam Şekspiriň «Nadaranyň nogtalanyşy» atly komediýasy sahnalaşdyrylýar, diýip «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Oýunda gülküli wakalaryň üsti bilen söýgi atly mukaddes duýgynyň ynsan häsiýetiniň gowulyga özgermegine täsir edýändigi, maşgala mukaddeslikleri, birek-biregiň mertebesine sarpa goýmak barada söz açylýar.

Ýaş režissýor Tawus Häkimowanyň ilkinji goýýan oýny onuň üçin özboluşly synaga öwrüldi. Teatryň artistleri Jeren Nazarowa, Döwlet Hemraýew, Taýly Allaberdiýew, Aman Akyýew, Döwlet Haýtgulyýew, Akmyrat Jumageldiýew ýaly artistler dürli häsiýetli keşpleri janlandyrmagyň üstünde işleýärler. Teatryň sahna bezegini suratkeş Myrat Haýtyýew ýerine ýetirýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector