JEMGYÝET

Sagdyn enelige we çagalyga bagyşlanan maslahatlar geçirilýär

Lebap welaýatynyň etrap-şäherlerinde Türkmenistanda eneleriň we çagalaryň saglygyny goramak boýunça 2021 ― 2025-nji ýyllar üçin «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly milli strategiýadan ugur alyp, sagdyn maşgala gatnaşyklaryny ündemeklige, eneligi we çagalygy goramaklyga gönükdirilen wagyz-ündew çäreleri geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat we etrap birleşmeleriniň guramagynda geçirilen bu çärelere ýaşuly nesliň wekilleri, kümüş saçly eneler, bilim işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Türkmenistanda çagalary ýokanç kesellerden goramak maksady bilen meýilnama esasynda öňüni alyş sanjymlary geçirilýär. Çagany terbiýelemekde gerek bolan maddy üpjünçilik üçin enelere bäbegiň 3 ýaşy dolýança döwlet tarapyndan kömek pullary berilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: