Rus dilindäki iň uzyn söz

Islendik dilde bolşy ýaly, rus diliniň hem özüniň rekordlary bar. Mysal üçin, rus dilindäki iň uzyn sözi alyp göreliň Ol şeýle okalýar: «превысокомногорассмотрительствующий». 

Söz 35 harpdan durýar we Ginnesiň Rekordlar Kitabyna girizilen. Onuň näme aňladýandygy bilmek üçin birnäçe gezek okamak gerek. Bu ýerde gürrüň jemgyýetde ýokary derejeli, akylly, parasatly we seresap adam barada gidýän bolmaly. Bu sözüň okalyşy sanawajy okan ýaly bolup eşidilýär.

Bu we beýleki mysallar «mail.ru»-da getirilýär.

Adblock
detector