SPORT WE SYÝAHAT

Pekin—2022: norwegiýalylar medal sany boýunça ynamly öňde barýarlar

18-nji fewralda norwegiýaly türgenler ýene-de bäş medal gazandylar we medal hasaby boýunça öňdeligi elden bermän gelýärler. Indi olaryň hasabynda on bäş altyn, sekiz kümüş we on bir bürünç medal bar. Olaryň jemi sany otuz dörde ýetdi. Soňky gün olar bir altyn, bir kümüş we üç bürünç medal gazandylar.

Germaniýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň türgenleri ýekeje medal hem almadylar, ýöne ikinji we üçünji orunda galdylar.

Hytaýlylar öňküleriniň üstüne ýene bir atyn medal goşdular. Indi olarda sekiz altyn, dört kümüş we iki bürünç medal bar.

Bir altyn medal gazanan Niderlandlaryň ýygyndysy ýedinji orundan bäşinji oruna galdylar. Olaryň hasabynda ýedi altyn, bäş kümüş we dört bürünç medal bar.

Olaryň yzyndan Şwesiýa, Şweýsariýa we Awstriýa barýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: