BIZE YAZYARLAR

Parasatly setirler

Maksadyňa tarap ugraňda, özüňe üýrýän her bir ite oklar ýaly daş gözläp ýolda dursaň, oňa hiç wagt hem ýetip bilmersiň.

F.M. Dostaýewskiý.

***

Lukmandan sorapdyrlar:

       Sen beýle parasatlylygy kimden öwrendiň?

Ol:

 Körlerden. Sebäbi olar nirä basjakdyklaryny elläp görmeseler, aýaklarynam ädenoklar ahyryn – diýip jogap beripdir.

Saady.

 ***

Akylly boljak bolsaň paýhasly soramany, dykgat bilen diňlemäni, saýhally jogap bermäni hem-de aýdara başga hiç zat bolmasa, geplemegi bes etmäni öwren.

  I.  Lafater.

***

 Ýetmez zatlaryň barada dostlaryňdan sorama, olar dymarlar. Ol hakda duşmanlaryň näme diýýar, şony biljek bol.

 Kowusnamadan.

 ***

Düşünjesi pes bolan adam töweregindäkileri günäkärlemekden lezzet alýar.

 La. Roçefasualt.

 ***

Ýa bir ýol tap, ýa bir ýol aç, ýa-da ýoldan sowul.

 Mümin Sekban.

 ***

Dostlar üç hili bolýar: sizi gowy görýän dostlar, size perwaýsyz garaýan dostlar, sizi ýigrenýän dostlar.

 Şamfor.

 ***

Wezipe adamy beýgeldýän däldir, adam wezipäni beýgeldýändir.

 Jamy.

 Toplan Jeren Rahmankulowa,

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: