JEMGYÝET

Orsýede gidesiň gelýärmi? Onda surat bäsleşigine gatnaş

Türkmenistanlylar «Ejeler we çagalar mili eşikde» atly etno surat bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar. Bu barada «turkmenportal» habar berýär.

Gatnaşmaga isleg bildirýänler 1-nji sentýabra çenli Russiýa Federasiýasynyň, GDA ýurtlarynyň we daşary ýurtlaryň halklarynyň milli eşiginde düşürilen suratyny ibermeli. Guramaçylar oňa gatnaşmak üçin ýaş çäginiň ýokdugyny, oňa çagalaryň, şonuň ýaly-da, kakalaryň, mamalaryň, babalaryň we beýlekileriň gatnaşyp bilýändigini belleýärler.

Eminleriň düzümine Türkmenistandan meşhur dizaýner we binagär Şeker Akynyýazowa girýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary onuň: asheker@mail.ru или на сайт www.ethno-photo.com/? page_id=32 salgysyna suratlary iberip bilerler.

Gaýybana saýlamak arkaly (15-nji sentýabrda) finala çykanlaryň 150 işi saýlanylyp alnar. Olar baradaky maglumatlar rus we iňlis dillerinde kataloga giriziler.

20 ýeňijini 2021-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Moskwada (Russiýa) guraljak surat sergisinde sylaglarlar.

Bäsleşigiň esasy maksady globalizasiýanyň depgininiň güýçlenýän şertlerinde halklaryň etno medeniýetiniň dürlüligini saklap galmakdan we ösdürmekden, şonuň maşgala gymmatlyklaryny berkitmekden ybaratdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: