- ESASY HABARLAR, MEDENIÝET

Muzeýde wagtlaýyn sergi işleýär

Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Watan goragy — mertebe» atly wagtlaýyn sergi işläp başlady.

Onuň açylmazynyň öň ýanynda şeýle at bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli guralan çärä Türkmenabat garnizonynyň we serhet birikmesiniň esgerleri hem-de serkerdeleri, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, welaýat baş bilim bölüminiň wekilleri, Türkmenabat derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyplary gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler türkmenistanlylaryň geçen taryhy ýoly, ähli döwürlerde Watany goramagyň mukaddes borç hasap edilendigi barada täsirli gürrüňleri berdiler. Şonuň ýaly-da, milli gahrymanlary we olaryň görkezen edermenliklerini ýatladylar. Watan goragçylarynyň biziň günlerimizdäki gullugy barada durup geçdiler.

Soňra wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy boldy. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserleri, Watan goragçylary barada aýdanlaryndan jümleler aýratyn orun tutýarlar. Dürli döwürleriň harby eşikleri, söweşde görkezen edermenligi üçin berlen medallaryň we ordenleriň suratlary hem goýlupdyr. Beýik Watançylyk urşuna we onda türkmenistanlylaryň görkezen edermenliklerine, tyldakylaryň gaýduwsyz zähmetine bagyşlanan maglumatlar sergide görkezilýär. Şol döwrüň gazetleri uruş ýyllary baradaky maglumatlar bilen bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistanda Watan goragçylarynyň güni her ýylyň 27-nji ýanwarynda bellenilýär.