Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti çäreleriň jemini jemlär

Jul 20, 2021

6-njy awgustda Hazaryň türkmen kenarynda geçiriljek çäreleriň maksatnamasyna laýyklykda, muzeý gymmatlyklarynyň we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini, Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köşgünde hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky deňiz suw çüwdürimli seýilgähde Türkmenistanyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň medeniýet we sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer M.Mämmedowanyň belleýşi ýaly, halkara ähmiýetli çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, ugurdaş düzümler bilen bilelikde, medeni maksatnamany taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Artistleriň çykyşlarynda Türkmenistanyň ýeten belent sepgitleri, halkymyzyň abadançylygy we ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösüşi öz beýanyn

Adblock
detector