BIZE YAZYARLAR

Maşgala agzybirligi wagyz edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kerki etrap  Geňeşiniň  ýörite meýilnamasy esasynda Kerki etrap Alyjylar jemgyýetinde zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda «Maşgalam ― baş galam» atly wagyz-nesihat  duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda Kerki etrabynyň ýaşaýjysy, hajy ene Aýnabat Jumaýewa , Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň  Kerki etrap Geňeşiniň  guramaçylyk bölüminiň wekili we  Kerki etrap alyjylar jemgyýetiniň orunbasary Agamurat Bekmuradow dagylar çykyş  edip,  maşgalanyň jemgyýetdäki orny, ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň berdiler.                                          

Ata-babalarymyz  maşgala aýratyn mukaddeslik  hökmünde  garap, onuň abadançylygyny, agzybirligini ähli zatdan ýokary tutupdyrlar. Şonuň üçin hem halk arasynda «Maşgalalar näçe agzybir bolsa, jemgyýet hem şonça jebisdir» diýilýär. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň agzybirligi, abatlygy hemişe wajyp mesele bolup durýar. Şeýle wagyz-nesihat çäreleri etrabymyzyň çäginde  yzygiderli geçirilip durulýar. Biz hem ýaşuly nesliň wekili hökmünde öz nesihatlarymyzy ýaşlarymyza  ýetirýäris diýip hajy ene öz sözünde belläp geçdi.

Gülşat Jomartowa,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň

 Kerki etrap Geňeşiniň  guramaçylyk bölüminiň esasy hünärmeni.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: