YKDYSADYÝET

Mallaryň baş sany artýar

Şu ýylyň maý aýynyň başyna welaýatyň ähli hojalyklarynda iri şahly mallaryňky 566,5 müň başa, dowarlaryňky 3 million 150,4 müň başa, guşlaryňky 3,7 milliona golaý, düýeleriňki 6,2 müň başa, gylýallaryňky bolsa 2,8 müň başa barabar boldy.

Bu görkezijiler hem geçen ýylyň degişli döwründäkiden ep-esli artykdyr. Munuň özi maldarçylyk önümleriniň öndürilişini mundan buýana-da artdyrmak üçin berk esas döredýär.

Maldarlar ene mallardan owlak-guzy, ene düýelerden köşek almak baradaky meýilnamalaryny hem üstünlikli berjaý etdiler. Şonda hojalyklaryň ählisi boýunça owlak-guzularyň 1,3 milliona golaýy, köşekleriň hem 1039 sanysy alyndy. Sagdyn ýaş mallaryň ählisi sürüleriň üstlerini doldurmak üçin galdyryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: