Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy

Aug 12, 2020

Mähriban Jumaýewa Lebap welaýat çagalar sungat mekdebiniň çeň hünäriniň 5-nji synp okuwçysy. Ol öz halypasy Dilafruz Umbarowadan çeň saz guralynyň inçe syrlaryny öwrenip gelýär. Mähriban sazçylyk sungat mekdebine ilkinji gelen günlerinden başlap, saz çalmaga bolan ukyby bilen öz deň-duşlarynyň arasynda saýlandy. Mähriban çeň saz guralyndan başga-da fortepiano,skripka, dutar hem-de kanon saz gurallaryna ussatlyk bilen erk etmegi başarýar.
Mähriban ýurdumyzyň ajaýyp kompozitorlary Aman Agajykow, Nury Muhatow, Daňatar Öwezow ýaly şeýle hem Lýudwik Wan Bethowen, Iogan Brams ýaly dünýä meşhur kompozitorlaryň saz eserleriniň ýerine ýetirmek bilen her bir konsertiň täsirini güýçlendirýär.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply

Войти с помощью: