Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Liwanda merhum garyndaşlarynyň göz alnynda direldi

Aug 3, 2021

Liwanda tabytda ýatan merhum gynanýan garyndaşlarynyň göz alnynda direldi. Bu barada «Daily Star»-a salgylanmak bilen, «rambler.ru» habar berýär. «Merhum» bilen baglanyşykly waka iýulyň ahyrynda El-Hirmil şäherinde (Bekaa welaýatynda) hoşlaşyk gidip duran wagty boldy. Ony (erkek adamy) öwlüýä äkitmezlerinden ozal gynanyp duran ýakynlary garyndaşynyň deminiň gelip-gidýändigini we gymyldaýandygyny görüpdirler. Adamlar dessine tiz kömegi çagyrypdyrlar we ol özüne geler ýaly çäreleri geçirip başlapdyrlar. Hassahanada lukmanlar liwanlydygynyň diridigini ykrar edipdirler we oňa lukmançylyk kömegini beripdirler.

Adblock
detector