MEDENIÝET

Leýli Ökdirowa Astrahanda çykyş eder

Aýdymçy Leýli Ökdirowa Russiýanyň Astrahan şäherinde geçiriljek “Hazar möwsümleri” atly halkara nusgawy sungat festiwalynyň açylyş dabarasynda çykyş eder. Bu festiwal 22-nji awgust – 6-njy sentýabr aralygynda geçiriler.

Festiwalyň açylyş dabarasyna şeýle hem, rus operaçysy Ildar Abdrazakow, Azerbaýjanyň Halk artisti Elçin Azizow, eýranly sazanda Mehdi Hosseýni we beýleki meşhur sungat ussatlary gatnaşar. Festiwala daşary ýurtly myhmanlar we Russiýanyň raýatlary çagyryldy.

Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin özüniň «Telegram» kanalynda bellemegine görä, Astrahan oblasty bu festiwaly eýýäm üçünji gezek geçirýär. «Hazar möwsümleri» festiwaly – milli medeniýete, däp-dessurlara hormat goýýan halklaryň özara dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mysalydyr.

Festiwalyň açylyş dabarasy 22-nji awgustda Astrahan Kremlindäki meýdançada geçiriler. Häzirki wagtda bu ýerde sahna meýdançasyny taýýarlamak, yşyk we ses enjamlaryny gurnamak işleri alnyp barylýar. Guramaçylaryň bellemeklerine görä, festiwal ýatdan çykmajak multimediýa çykyşlary özünde jemlär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: