YKDYSADYÝET

 «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri Demirgazyk Goturdepe ýatagynda tebitiň täze senagat akymyny açdylar

«Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri gözleg guýusyny özleşdirmegiň netijesinde Demirgazyk Goturdepe ýatagynda nebitiň senagat akymyny aldylar we guýyny ulanmaga tabşyrdylar. Ekspedisiýanyň hünärmenleri ýene-dei bir gözleg guýuysyndaky işleri tamamlaýjy tapgyrlarda alyp barýarlar. Onuň hem önüm bermegine garaşylýar. Bu gara altynyň gazylyp alnyşynyň möçberini köpeltmäge mümkinçilik berer.

Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, Demirgazyk, Merkezi we Günbatar Goturdepe uglewodorod serişdeleriniň uly gory bar. Olary özleşdirmegiň netijesinde gazylyp alynýan nebitiň goşmaça möçberini atdyryp bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: