JEMGYÝET

Lebaply ýaş bagşylar bäsleşdiler

Lebap welaýat çagalar sungat mekdebinde lebaply ýaş bagşylaryň bäsleşigi geçirildi.

Oňa etraplardaky çagalar sungat mekdepleriniň bagşylar ansambllary we toparlary gatnaşdylar.

Welaýat derejesinde geçirilen bäsleşigiň baş baýragyna welaýat çagalar sungat mekdebiniň “Mukam” bagşylar ansambly mynasyp boldy.

Birinji orny Türkmenabat șäherindäki 2-nji çagalar sungat mekdebiniň we Saýat etrabynyň Sakar şäherçesiniň çagalar sungat mekdepleriniň bagşylar toparlary eýelediler.

Ikinji orun Kerki etrabynyň Kerki şäherindäki we Saýat etrabynyň Garabekewül șäherindäki çagalar sungat mekdepleriniň bagşylar toparlaryna berildi. Darganata etrabynyň Gazojak şäherindäki çagalar sungat mekdebiniň bagşylar topary üçünji orny eýeledi.

Bu bäsleşik welaýatda zehinli ýaşlaryň örän köpdügini, șeýle hem olaryň milli saz sungatynyň mertebesini ýene-de ýokary galdyrmaga ukyplydyklaryny subut etdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: