JEMGYÝET

Lebaply şahyrlaryň goşgular ýygyndylary çap edildi

Ýakynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan lebaply şahyrlaryň üçüsiniň şygyrlar ýygyndylary çap edildi.

Hojambazly şahyr Bazar Şalyýewiň «Älemgoşar» atly ýygyndysy çagalara bagyşlanypdyr. Kerki sebitlerinde önüp-ösen žurnalist Döwrangeldi Agalyýewiň «Bagtyýarlyk seneleri» atly kitaby akro goşgulardan ybarat. Halaçly şahyr mugallym Esen Çaryýew döredijilik ýolundaky iň kämil şygyrlaryny «Ylham çeşmesi» atly kitabynda jemledi.

Täze kitaplaryň okyjylary gün-günden artýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: