BILIM

Lebaply okuwçylar TOHU tarapyndan geçirilen olimpiadada üstünlikli çykyş etdiler

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti tarapyndan ýurdumyzyň takyk ugurly derslere ýöriteleşdirilen orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda matematika we fizika dersleri boýunça geçirilen ikinji internet olimpiadasynda Lebap welaýatynyň okuwçylary üstünlikli çykyş etdiler.

Ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda berilýän maglumata görä, olimpiadanyň matematika ugry boýunça Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiň okuwçysy Ýazmyrat Şemsetdinow bilen welaýat merkezindäki ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdepden Aýna Döwletowa birinji orunlara mynasyp boldular. Şeýle hem bu ugur boýunça Lebap welaýatynyň mekdep okuwçylarynyň dördüsi ikinji, ikisi üçünji orunlary eýelediler.

Fizika dersi boýunça geçirilen olimpiadada bolsa welaýatymyzyň mekdep okuwçylarynyň biri ikinji, ikisi bolsa üçünji orna mynasyp boldular. Olaryň aglabasy Türkmenabat şäherindäki orta mekdeplere wekilçilik edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: