JEMGYÝET

Lebaply okuwçylar surat bäsleşiginde ýeňiji boldular

Lebaply mekdep okuwçylarynyň üçüsi Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan geçirilen «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri boldular.

Döredijilik bäsleşiginde çagalaryň 350-si aýratyn döredijilik işi bilen tapawutlandy, 21-si bolsa birinji, ikinji we üçünji orunlara mynasyp boldular. Şolaryň hatarynda gündogar sebite wekilçilik eden Türkmenabat şäherindäki 40-njy orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Roza Taganowa birinji, Çärjew etrabyndaky 40-njy orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Merdan Aşyrow bilen 8-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Jennet Jangeldiýewa dagy bolsa degişlilikde ikinji, üçünji orunlara mynasyp boldular. Olar suratlarynda ýurduň gözel künjeklerini, welaýatymyzyň owadan tebigatyny buýsançly wasp etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: