SPORT WE SYÝAHAT

Lebaply düzzümçiler Türmenistanyň çempionatynda üç medal gazandylar

Lebaply düzzümçiler Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda öňdäki orunlaryň birnäçesini eýelediler.

Erkekleriň arasynda geçirilen ýaryşda biziň welaýatymyzdan Gurbannazar Hamraýew ikinji orna mynasyp boldy. Ol ýaryşyň çempiony ― paýtagtly türgen Arslan Orazgeldiýewden bary-ýogy ýarym utuk yza galdy. Lebaply türgen ýaryşda 10 utuk toplap bildi.

9,5 utuk toplan Kamila Mustakowa zenanlaryň arasynda geçirilen ýaryşda hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy. Bu ýaryşda paýtagtly Çynar Durdygylyjowa birinji, Ýazgül Arazowa bolsa ikinji orunlary eýelediler.

Lebap welaýatyndan Mähri Aýmakowa ýaş gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşda 17,5 utuk toplap, ýurdumyzyň çempiony boldy. Ikinji, üçünji orunlary bolsa paýtagtly düzzümçiler paýlaşdylar.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: