JEMGYÝET

«Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň topary bäsleşikde birinji orny eýeledi

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň we Energetika işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň bilelikde iň gowy hünärmenleri ýüze çykarmak maksady bilen yglan eden bäsleşigi tamamlandy.

«Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň okuw-türgenleşik meýdanynda geçirilen bäsleşige Aşgabat şäherinden we welaýatlardan gelen energetika işgärleri gatnaşdylar. Olar özleriniň nazaryýet bilimleri bilen bir hatarda olary tejribede ulanyşlaryny hem görkezdiler. Berlen ýumuşlary dogry, çalt we ýokary hilli ýerine ýetirmek ugrunda çalyşdylar. Netijede toparlaryň gazanan ýeňişleriniň netijesinde ýer eýeleri birinji orna mynasyp hasaplanyldy. Ikinji orna «Daşoguzenergo», üçünji orna «Maryenergo önümçilik birleşikleriniň toparlary mynasyp boldular. Ondan daşary aýry-aýry ugurlar boýunça ýeňijiler yglan edildi.

Iň gowy netije görkezen toparlara we hünärmenlere gymmat bahaly sowgatlar we pul sylaglary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: