JEMGYÝET

Lebapda kitaphanaçylaryň maslahaty geçirildi

Lebap welaýat kitaphanasynyň gurnamagynda «Kitaphanalarda alnyp barylýan giň gerimli işleriň üsti bilen halkymyzyň köpasyrlyk şöhratly taryhyny, milli gymmatlyklaryny, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylan uly üstünliklerini dünýä ýaýmakda, geljekki nesillerimize ýetirmekde Sanly ulgamyň tutýan orny» atly  nobatdaky okuw maslahaty geçirdi. 

Okuw maslahatyna şäher, etrap merkezi kitaphanalarynyň müdirleri, şahamça kitaphanaçylary, kitaphanada okyjylar bilen işleýän, kitaplary toplamak we olary kitaphana esasynda işlemek  işlerini ýerine ýetirýän hünärmenler  gatnaşdylar.

Maslahatda aşakdaky meselelere seredildi:

― Kitaphanalarda  okyjylaryň isleglerini  kanagatlandyrmak we     maglumatlary doly açyp görkezmekde Bütewi elektron kitaphana ulgamynyň orny;

― Kitaphanananyň bibliografik, maglumat serişdeleriniň, önümleriniň we   kitaphana hyzmatlarynyň sergisiniň üsti bilen okyjylaryň kitaplardan peýdalanmaklarynyň ýollaryny gazanmak;

― Kitaphanada tükelleme işleriniň geçirilmeginiň asyl maksady          we bu ugurda alnyp barylýan işler boýunça pikir alyşmak;

― Çagalarda  kitap okamaga bolan höwesi döretmekde alnyp barylýan  işler;

Welaýat kitaphanasynyň bölüm müdirleri öz bölümleriniň iş tejribesi boýunça degişlilikde  iş geçdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: