LUKMANÇYLYK

Lebapda ilkinji gezek but süňkünde kemçiligi bolan çaga aýaga galdyryldy

Lebap welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde welaýatyň taryhynda ilkinji but süňkünde kemçiligi bolan çagalaryň birinde üstünlikli operasiýa geçirildi. Onuň netijesinde şeýle çagalaryň biri sagdyn ýöreiş ukyplaryna eýe boldy. Biz bu operasiýany merkeziň trawmatolog-ortoped lukmany Pirguly Pirkulyýew alyp bardy.

Täze operasiýa ýaňy-ýakynda Saýat etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, 10 ýaşlyja  Mähriban Şirgulyýewada geçirildi. Onda but çanaklyk bogunynyň çykygynda pemberton boyunça osteotomiya operasiyasy geçrildi. Häzirki wagtda çaganyň ýagdaýy örän gowy.

Lukman Aşgabatda geçirilen hünär tejribesinde nemes lukmanlary Wincent Frimbergeriň we Atakan Uýsalyň alyp barmagyndaky edil şu operasiýa iki sapar gatnaşdy. Şonda nemes professorlaryndan gerekli maglumatlar bilen tejribe ýüküni ýetirdi. Mundan başga-da, ol Moskwa, Sankt-Peterburg şäherlerindäki iri saglyk merkezlerinde hünär tejribesini artdyrdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: