YKDYSADYÝET

Lebapda galla oragyna badalga berildi

Düýn — 7-nji iýunda Lebap welaýatynda Saýat etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň bereketli meýdanlarynda galla oragyna badalga berildi.

Irden welaýat häkimliginde bolup geçen geňeş-maslahatda galla oragy bilen baglanyşykly wezipeler seljerildi.

Lebaply gallaçylar şu ýyl 130 müň gektar bugdaý ekilen meýdanlardan 310 müň tonna hasyl ýygnamagy maksat edinýärler. Şonça meýdanyň 112 863 gektaryny bugdaýyň köp hasyl berýän «Alekseiç», 16105 gektaryny «Bezostyý-100», galan ýerini hem «Berkarar», «Garaşsyz», «Bagtyýar», «Sähraýy», «Bitaraplyk» ýaly görnüşleri tutýar.

Galla oragynda welaýat boýunça daşary ýurtlaryň kuwwatly tehnikalary bolan däne ýygnaýjy kombaýnlaryň 300-den gowragy ulanylýar. Welaýatymyzda harmanhanalar, olardaky elektron tereziler, hil barlaghanalary hasyly kabul etmäge doly taýýar edildi. Tehnikalary abatlaýjy kärhanalaryň, goşmaça tehniki kömek gulluklarynyň işi orak mahalynda hasylyň çalt we isripsiz ýygnalmagyna gönükdiriler. Şu galla oragy möwsüminde dürli görnüşli ýük ulaglarynyň 1520-si ýygnalan hasyly daşamak üçin ulanylar. Tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegi üçin ýangyç we çalgy ýaglarynyň, ätiýaçlyk şaýlaryň ýeterlik mukdardakysy üpjün edildi. Ýangyn howpsuzlygy çäreleri görüldi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: