JEMGYÝET

Lebapda ählihalk bak ekişlik çäresi geçirildi

Şu gün, 4-nji noýabrda ýurduň beýleki sebitleri bilen bir hatarda Lebap welaýatynda hem ählihalk bag ekişlik çäresi geçirildi.

Welaýat boýunça esasy çäreler Çärjew etrabynyň Hudaýnazar Hajyýew adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde geçirildi. Bu ýerde 10 gektar meýdanda pürli daragtlaryň dürli görnüşleriniň 4000 düýbi oturdyldy.

Ýeri gelende aýtsak, şu bag ekişlik möwsüminde welaýatymyzyň çäginde tut agaçlarynyň 70 müňe golaýyny oturtmak meýilleşdirilýär. Ondan başga-da pürli daragtlaryň dürli görnüşleriniň 20 müňden gowragy oturdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: