YKDYSADYÝET

Lebapda 20 müň tonna golaý ýeralma ýygnaldy

Tomsuň ilkinji günlerinde welaýatymyzyň oba hojalykçylary ýeralma ýetişdirmek boýunça ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Olar ýeralmaly meýdanlardan 19 müň 778 tonna hasyl alyp, meýilnamany 100,9 göterim berjaý etdiler.

Gazanylan zähmet üstünliginde welaýatymyzyň ähli etraplaryndaky edermen daýhanlaryň goşandy bar. Şunda iň uly paý Çärjew etrabynyň oba hojalykçylaryna degişlidir. Olar 6 müň 735 tonna hasyl alyp, kemala gelen harmanyň agramly bölegini amal etdiler. Göterim babatynda alnanda, iň ýokary netijäni Hojambaz etrabynyň daýhanlary gazandy. Olar 10-njy iýuna çenli 420 tonna hasylyň ornuna 434 tonna hasyl alyp, meýilnamany 103 göterimden hem geçirip amal etdiler.

Şu ýyl biziň etrabymyzda ýeralmanyň 4 müň 247 tonnasy ýetişdirildi. Daýhanlarymyz tomsuň onunjy gününe çenli borçnamasyny 101 göterimden gowrak amal etdiler. Şu günler meýdanlarda ýazlyk ýeralmanyň ahyrky tonnalary ýygnalýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: