MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde wagtlaýyn sergi işläp balady

Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli «Waspyň sena boldy dillerde, bedew» atly wagtlaýyn sergi guraldy.

Ol iki bölümden ybarat bolup, onuň birinji bölüminde türkmen bedewiniň heýkelleri, onuň töwererginde bols Ş.Hemraýewiň «Behişde guşy», «Çapyşyk», «Aýrylmaz dostlar», «Mähir»  atly suratlaryy, atyň şaý-esbap bezegleri, erkek adamyň egin-eşigi, atyň eýeri, käse ýa-da beýleki goşlaryny saklamak üçin  niýetlenen serkeç hem-de haly önümleriniň dürli görnüşleri görkezilýär. Ikinji bölümde Lebap welaýatynyň çäklerinde ýerleşýän gadymy Amul, Hojaidat we  Mürzebeg galalaryndan tapylan toýundan ýasalan dürli atyň heýkeljikleri görkezilýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: