JEMGYÝETSUNGAT ADAMLARY

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynda döredijilik duşuşygy geiçrildi

Türkmenistanyň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap geňeşiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Siz mertebe, siz buýsanç hem guwanç siz, bagtyýar zamanaň gelin-gyzlary!» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar.
Oňa bilim ulgamynda göreldeli zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Döredijilik duşuşygynyň dowamynda çykyş eden mährem eneler gyzlaryň edepli-ekramly bolup ýetişmeklerinde maşgalanyň we mekdepde berilýän terbiýäniň, görüm-göreldäniň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdiler. Döredijilik bilen meşgullanýan gelin-gyzlar zenan dünýäsi hakynda ýazan goşgularyny okadylar.
Amaly-haşam sungatynyň sergisinde zenanlaryň taýýarlan çeper el işleri görkezildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply