JEMGYÝET

Lebap welaýatynda «Sungat we şygryýet» atly festiwaly tamamlandy

«Sungat we şygryýet» atly festiwaly öz işini tamamlady. Onuň dowamynda Türkmenistanyň kerler we körler jemgyýetiniň agzalaryndan düzülen toparlar okuw jaýlarynda, edaralarda we kärhanalarda konsert berdiler.

Festiwala Aşgabat şäherinden we welaýatlaryň ählisinden wekiller gatnaşdylar. Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň toparlary her gün bir ýerde konsert bilen çykyş etdiler. Olar ähli ýerlerde mähirli garşy alyndy. Olaryň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan aýdymlary, okalan şygyrlary tomaşaçylar el çarpyşmalar bilen garşy aldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: