TÜRKMENISTAN HABARLARY

Lebap welaýatynda iň eýjejik gyzjagazlaryň atlary belli boldy

Lebap welaýat medeniýet müdirliginiň dabaralar zalynda «Iň eýjejik gyzjagaz» atly bäsleşigiň deslapky saýlama tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi hem-de welaýat baş bilim müdirligi bilelikde guradylar.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde yglan eden bäsleşigine umumy bilim berýän mekdepleriň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň 21-si gatnaşdy.


Onda Çärjew etrabyndaky ýöriteleşdirilen 31-nji orta mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Aýperi Kurbanowa birinji, Dänew etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň 4-nji synp okuwçysy Jeýran Merdanowa ikinji, Türkmenabat şäherindäki 29-njy orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Nurana Akmämmedowa üçünji orny eýelediler. Birinji we ikinji orny eýelän gyzlar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply