BILIM

Lebabyň okuwçy gyzlary bäsleşdiler

 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýat geňeşi we welaýat baş bilim müdirligi tarapyndan yglan edilen “Berkarar döwletiň kämil ýaşlary” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Welaýat medeniýet müdirliginde geçirilen bäsleşigiň jemleýji tapgyryna şäher we etrap möçberinde birinji we ikinji orunlara mynasyp bolan okuwçy gyzlaryň 40-a golaýy gatnaşyp, özleriniň başarjaňlygyny görkezdiler.

  Bäsdeş gyzlar amaly-haşam sungatyny dowam etdirmek, nakgaşçylyk işlerini ýerine ýetirmek, keşdedir gaýma gaýamak boýunça öz başarnyklaryny subut etdiler.

 Netijede Türkmenabat şäherindäki 3-nji orta mekdebiň okuwçysy Aýnura Rustamowa birinji, Türkmenabat şäherindäki 25-nji orta mekdepden Aziza Artykowa ikinji we Dänew etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň okuwçysy Selbi Babajanowa üçünji orunlara mynasyp boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: