SPORT WE SYÝAHAT

Lebabyň iň güýçli pauerliftingçileri kesgitlenildi

Welaýat bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirligi tarapyndan Türkmenabat şäherindäki 13-nji sport mekdebinde sportuň pauerlifting görnüşi boýunça Lebap welaýatynyň çempionaty geçirildi.

Oňa Dänew, Darganata etraplaryndan, Türkmenabat şäherinden agyr atletikaçylar gatnaşdylar. Iki günläp dowam eden çempionatda oglan-gyzlar agram derejeleriniň 13-si boýunça özara bäsleşdiler.

Erkekleriň arasynda Ismailbek Islambaýew, Rustam Hemraýew we Igor Žandareýewiç öz agram derejeleri boýunça has-da tapawutlanyp, birinji orny eýelediler. Olaryň tälimçisi Asker Ramazanowdyr.

Gyzlaryň arasynda bolsa Mähri Erkinowa, Nadira Rahmedowa we Wiktoriýa Magdasiýewa öz deň-duşlaryndan saýlanyp, hormat münberiniň ýokary basgançagyna çykdylar.

Netijede toparlaýyn hasap boýunça Türkmenabat şäherindäki 3-nji sport mekdebi birinji, 13-nji sport mekdebi ikinji we Darganata etraby üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ýaryşda ýeňiji bolan türgenlere Hormat hatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: