BIZE YAZYARLAR

KÜLLI TÜRKMENIM

Külli türkmen ojagynyň eýesi                        

Howla düşer agaçlarnyň saýasy              

Agzybir maşgalaň, bala-çagasy                  

Myhmansöýer meniň külli türkmenim    

 

Içeri, daşary gülden päkize                         

Seretseň başga zat ilmez hiç göze               

Men bulary görüp, aýdýaryn size                

Myhmansöýer meniň külli türkmenim 

 

Çagalary terbiýeli, edepli

Ählijesi ylymly, hem sowatly

Boş bolaýsa, mydam eli kitaply

Myhmansöýer meniň külli türkmenim

 

Myhman gelse, tördendir onuň orny

Mylaýymlyk bilen biler oň syrny

Saçaga üýşürer nygmatlaň barny

Myhmansöýer meniň külli türkmenim

 

Köpçüligiň üýşen ýerinde özüň

 Alyp barmaklygyň dogry kadasyn

Bilýärler durmuşda iň wajypdygyn

Myhmansöýer meniň külli türkmenim                                                  

 

Ata-enelerden bu miras galan

 Nesilleri dogry terbiýe alan                                                       

 Arkadagymyzdan nesihat alan

Myhmansöýer meniň külli türkmenim

 

Selbi Imamowa                                                                                       

 Lebap welaýat ýörite sungat     mekdebiniň “Aýdym aýtmak sungaty” bölüminiň I-ýyl talyby

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: