«Körpe wäşije — 2023» atly şadyýan bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

Türkmenabat şäherinde «Körpe wäşije — 2023» atly şadyýan bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Lebap welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda guralan bäsleşige Türkmenabat şäherinden we etraplardan deslapky bäsleşikde ýeňiji bolan körpeler gatnaşdylar.

Bäsleşigiň şertleri boýunça zehinli çagalar özlerini tanyşdyrdylar, sahna oýunlaryny görkezmekde, aýdym aýtmakda, tans etmekde ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Netijede Çärjew etrabyndaky 25-nji çagalar bagynyň körpeleri birinji, Dänew etrabyndaky 23-nji çagalar bagynyň körpeleri ikinji, Darganata etrabyndaky 12-nji çagalar bagynyň körpeleri üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: