YKDYSADYÝET

Kerkidäki çagalar bagynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

«Kämil ymarat» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary Kerki etrabynyň Gowak geňeşliginiň Gowak obasyndaky 160 orunlyk çagalar bagynyň gurluşygyny tamamlap barýarlar.

Şu günler binanyň esasy böleginiň 1-nji we 2-nji gatlarynda, hojalyk bölüminiň binasynda timarlaýyş işleri gyzgalaňly alnyp barylýar, elektrik geçirijileri geçirilýär. Esasy girelgede gurnamak, daşky arassaçylyk we suwag işleri, üçek gurnama işleri dowam edýär.

Bu ýerde gurluşykçylaryň 150-si işleýär, şeýle hem kuwwatly tehnikalaryň 7-sinden peýdalanylýar.

Işleriň agramly böleginiň ýerine ýetirilendigine garamazdan, galan wagtdan netijeli peýdalanmaga çalyşýan gurluşykçylar işleriň depginini güýçlendirýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: