JEMGYÝET

«Kerki» taryhy-medeni döwlet goraghanasynda maslahat geçirildi

«Kerki» taryhy-medeni döwlet goraghanasynda «Sagdyn jemgyýet — berkarar döwlet» diýen at bilen maslahat geçirildi.

Oňa etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Maslahatda edilen çykyşlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň il bähbitli tagallalaryndan we öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, jemgyýetçilik tertip-düzgünini berkitmek, temmäki önümleriniň adam saglygyna ýetirýän zyýanyny ilat arasynda wagyz etmek, ýaşlaryň ýaramaz endiklerden daşda durmaklaryny gazanmak, beden we ruhy taýdan sagdyn nesli kemala getirmek ugrunda amala aşyrylýan işleriň ähmiýetine üns çekildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: