TÜRKMENISTAN HABARLARY

Kerki howa menzili: uçuş-gonuş zolagy we ýolagçy terminaly guruldy

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň buýurmasy boýunça Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge ukyply täze howa menziliniň gurluşygy dowam edýär. Taslamany «Gündogdy» hususy kompaniýasy amala aşyrýar.
Uzynlygy 2 700 metr we ini 45 metr bolan uçuş-gonuş zolagynda agyr betony düşeme boýunça işler eýýäm tamamlandy we signal, ornitologiki, radiotehniki we nawigasiýa enjamlary ýaly ýörite enjamlary oturtmak boýunça işler alnyp barylýar.
Umumy meýdany 2 200 inedördül metr bolan ýolagçy terminaly guruldy. Häzir bu ýerde içerki bezeg işleri dowam edýär. Üç gatly terminal binasynyň beýikligi 12 metre barabar. Üçünji gatda uçuşy dolandyryş diňi ýerleşdirilen, onuň beýikligi – 31,7 metr.
Uçar duralgasy iki sany ortaça göwrümli ýa-da bir uly göwrümli howa gämisi we 4 sany dikuçar üçin niýetlenendir. Howa menziliniň düzüminde Ýöriteleşdirilen ulag hyzmaty, Ýangyn gullugy we Adatdan daşary ýagdaýlarda halas ediş gullugy, şeýle-de barlag we gözegçilik nokatlary göz öňünde tutulan. Häzirki wagtda bu ýerlerde we beýleki kömekçi tehniki desgalarda gurluşyk hem-de gurnama işleri dowam edýär.
Umuman, tutuş ýaşaýyş goldaw toplumy bolan howa menzili 210 gektar meýdany tutýar. Şol bir wagtyň özünde onuň töwereginde 12 100 inedördül metr meýdany abadanlaşdyrylýar.
Bellenilişi ýaly, ýakyn ýyllarda Garlyk şäherinde hem täze howa menzilini gurmak göz öňünde tutulýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply