DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Ispaniýadaky taksiler hem uçup başlar

Ispaniýanyň Barselona we Santýago-de-Kompostela şäherlerinde syýahatçylar uçarmansyz aero-taksilerde gezelenç edip bilerler.
Ferra.ru neşiriniň berýän habaryna görä, bu mümkinçilik 2022-nji ýylda dörediler. Ýerli hökümet şeýle taksiler syýahatçylar we ýerli ýaşaýjylar üçin göwün açyjy çäre hökmünde döretmegi meýilleşdirýär.
Eýýäm uçýan taksileriň ilkinji nusgalary «Tecnalia» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanyldy. Mälim bolan ilkinji maglumatlara görä, uçýan taksiler 300 metr belentlige çenli galyp biler. Olaryň aňrybaş tizligi bolsa sagatda 60 kilometre ýeter.
Bir adama niýetelenen taksilerde ýolagçynyň ornuna agramy 150 kilograma çenli bolan ýükleri daşamak hem mümkin bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply