Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Indiki okuw ýylynda Russiýada türkmenistanly talyplar hem okarlar

Aug 5, 2021

Russiýada azyndan 270 müň daşary ýurtly talyp okaýar. Olaryň 18 müňi hökümetiň bölüp beren kwotasyna (paýyna) laýyklykda. Bu barada 2021-nji ýylda daşary ýurt raýatlaryny okuwa saýlap almak boýunça kampaniýanyň jemlerine bagyşlanyp, «ТАСС»-da geçirilen metbugat konferensiýasynda Rossotrudniçestwonyň ýolbaşçysy Ýewgeniý Primakow habar berdi.

Rossotrudniçestwonyň ýolbaşçysy bölünip berlen 18 müň ýeriň «175 ýurduň arasynda» paýlanylandygyny, olaryň arasynda «araçäkleşýän ýurtlardan» başga-da, Marşall adalarynyň, Perunyň, Argentinanyň we beýlekileriň bardygyny aýtdy. «Ilkinji nobatda bizi ýakyn daşary ýurtlaryň giňişligi gyzyklandyrýar. Saýlap almak çärelerine gatnaşmak üçin berlen 80 müň talaplyklaryň (zaýawkalaryň) 30%-i GDA ýurtlaryndan gelip gowuşdy. Iň köpi — Täjigistandan» diýip, ol  nygtady.

Şonuň ýaly-da, Primakow Owganystandan, Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Türkmenistandan, Müsürden, Siriýadan, Sudandan we Hytaýdan talaplyklaryň gelendigini belledi.

Adblock
detector