DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Iň ýaşuly hokkeýçidi

Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan iň ýaşuly hokkeýçi hökmünde belige alnan ABŞ-ly Mark Sertiç 99 ýaşynda aradan çykdy.
Ol geçen aýda insult bilen keselledi we Dalut şäherindäki öýünde ýaşaýyş bilen hoşlaşdy.
Heniz çagaka hokkeýe göwün beren Sertiç Ikinji jahan urşunyň başlaýan günlerinde ýerli höwesjeňler toparynyň biriniň agzasy boldy. Şondan bäri tä ömrüniň ahyryna çenli ol türgenleşikleri we hokkeý oýnamagyny bes etmedi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hokkeý federasiýasy Sertiçiň aradan çykmagy zerarly onuň maşgalasyna we ýakynlaryna gynanç bildirdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply