JEMGYÝET

Hojambazdaky duşuşyk Ýeňiş gününe bagyşlandy

Hojambaz etrap kitaphanasynda guralan duşuşyk Ýeňiş gününe bagyşlandy. Ony etrap häkimligi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilelikde guradylar.

«Watan Gahrymanlaryna şöhrat» diýlen at bilen geçirilen söhbetdeşlige zähmet weteranlary, uruş weteranlarynyň perzentleri hem gatnaşdylar.

Ýeňiş güni mynasybetli dabaralar Hojambaz etrabynyň beýleki edara-kärhanalarynda, bilim we medeniýet ojaklarynda hem dowam edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: