JEMGYÝET

Hojambazda Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitaby bilen bagly maslahatlar geçirildi

 Hojambaz etrabynyň mekdeplerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitaby boýunça «Röwşen ykbally ýaşlar» atly maslahatlaryň uly toplumy geçirildi.

Üstümizdäki ýylyň başyndan bäri şeýle at bilen geçirilen maslahatlar etrapdaky 1-nji, 8-nji, 10-njy, 23-nji, 25-nji, 27-nji, 28-nji, 29-njy orta mekdeplerinde guraldy.

Geçirile maslahatlarda türkmen döwletiniň Baştutanynyň ilkinji kitabynyň ähmiýeti, şol sanda ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemekdäki ähmiýeti barada gürrüň edildi.

Maslahatlaryň dowamynda täze kitapdan çeper okaýyşlar hem guraldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: